adam.tri
itineraria
Wilno  ::  Vilnius  ::  Vilnius
Rzym  ::  Rome  ::  Roma
Rzym  ::  Rome  ::  Roma
Madryt  ::  Madrid  ::  Madrid
Tallin  ::  Tallinn  ::  Tallinn
Modena  ::  Modena  ::  Modena
Praga  ::  Prague  ::  Praha
Palermo  ::  Palermo  ::  Palermo
RPA  ::  RSA  ::  Suid-Afrika
Namibia  ::  Namibia  ::  Namibia
Meksyk  ::  Mexico  ::  Mexico
Singapore  ::  Malaysia